Moo Shi

(w. 4 Pancakes)
126. Moo Shi Vegetable 7.75
127. Moo Shi Chicken 8.25
128. Moo Shi Pork 8.25
129. Moo Shi Beef 8.50
130. Moo Shi Shrimp 8.75